2 نمره ساخت وبلاگ

2 نمره بازارگردي

1 نمره مسير شغلي 5 يا 20 ساله
2 نمره مصاحبه با كارآفرين
2 نمره خلاقيت
6 نمره تهيه طرح كسب وكار( گروههاي 3 تا 5 نفره)
5 نمره امتحان پايان ترم


برچست ها :