گروه بندي در ادامه مطلب درج شده است .

وضعيت پيشرفت كاري


نام پروژه

نام اعضاي گروه

كد كلاس

رديف


 


آقاکشميری- اعتماد – مجدی- نوراللهی- صابری


يك


 


سرگلزايی-رحيميان- نظری- شجاع-بنی‌هاشمی


دو

 


 

جلالی- يزدانی- باقرنژاد- رفيعی- قارونی- جوان


سه

 سيدی- پرتوی- آذری زاده- داوطلب


چهار

 

 

 

صباغيان- رستمی


پنج
برادران شرکاء- ثابتی- سنجرنيا 


شش

 

 

 

ارانی- علی‌آبادی- مغربی- هاشمی- رئيس‌السادات

 

هفت  


برچست ها :