كليه اساتيد، كاركنان و دانشجويان و خانواده ايشان دردانشگاه هاي سراسر كشور مي توانند از امكانات اقامتي باشگاه استفاده نمايند.

جهت تماس با ستاد اسكان مي توانيد با تلفن 6221208-0511 ارتباط داشته اطلاعات لازم را دريافت نماييد.


برچست ها :