با توجه به مصوبه هيت مديره باشگاه كارآفريني نوآوران سرزمين خورشيد ، مقرر شد اين باشگاه در تعامل با باشگاه بانوان ومادران شهر بهشت جلسات مشترك تشكيل داده و در خصوص ايجاد فضاي كارآفريني جهت بانوان ومادران عضو اقدام شود.


برچست ها :