بزودي
پژوهشگران محترم بدون محدوديت مدرك و سن مي توانند ايده هاي خود را در باشگاه كارآفريني ثبت نمايند.اين باشگاه درصدد است با تشكيل اين بانك  شرايط لازم براي اجرايي شدن ايده هاي خلاقان را فراهم نمايد. 


برچست ها :