تسعه اعشار الرّزق فی التجارة

نه جزء رزق و روزی بندگان خدا در کسب و کار است

رسول اکرم(صلی الله علیه و اله و السلّم)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

من طلب التجارة استغنی عن الناس

کسی که وارد کسب و کار شود،از مردم بی نیاز می شود

امام حسین(علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

التجارة تزید فی العقل

کسب و کار عقل را زیاد می کند

امام صادق(علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

التاجر الجبان محروم،والتجابر الجسور مزروق

کاسب ترسو محروم است و کاسب شجاع روزی خود را می گیرد

حضرت علی (علیه السلام)

من آجر نفسه فقد حذر علیه الرزق

هر کس خود را به استخدام دیگری درآورد روزی از او پروا میکند.

امام صادق(علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 هر کس به رویش درِ خیری گشوده شد، باید آن را غنیمت بشمارد و از هرفرصت استفاده کند،زیرا نمی داند که چه وقت آن در به رویش بسته می شود

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله والسلّم)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

تباه ساختن فرصت باعث اندوه و ندامت است

حضرت علی(علیه السلام)

--------------------------------------------------------------------------------------------

فرصتی است که فقط یک بار به دست می آید

حضرت علی(علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 افضل الاعمال احمزها

برترین اعمال مشکل ترین آن هاست

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و السلّم)

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

شما خودتان را درست کنید،کشورتان ساخته می شود

امام خمینی(ره)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 الظفر بالحزم و الحزم باءاجاله الرای و الرایب به تحقیق الاسرار

پیروزی به دور اندیشی است و دور اندیشی به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار

(نهج البلاغه - حضرت علی(ع))

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 اگر خواهان نجات هستید،غفلت و بی خبری را رها کنید و بر تلاش و جدیت پای بند باشید

حضرت علی(علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

لم یذهب من مالک ما و عظک

از مال تو آن چه از دست رفته و سبب عبرت تو بوده است از دست نرفته است

حضرت علی (علیه السلام)

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ان الله تعالی کتب علیکم السعی فاسعوا

خداوند تلاش را بر شما مقرر داشت،پس بکوشید

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و السلّم)برچست ها :