ردیف

نام سازمان

آدرس وب سایت

1

سايت دولت ايران

 http://www.gov.ir

2

وزارت امور خارجه

 http://www.mfa.gov.ir

3

وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

http://www.mche.or.ir

4

وزارت آموزش و پرورش

 http://www.medu.ir

5

وزارت نيرو

 http://www.moe.or.ir

6

وزارت صنایع و معادن

 http://www.mim.gov.ir

7

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 http://www.farhang.gov.ir

8

وزارت بازرگانی

 http://www.irancommerceministry.com

9

وزارت نفت

 http://www.nioc.org

10

وزارت جهاد کشاورزی

  http://www.agri-jahad.org

11

 وزارت امور اقتصاد و دارايی

 http://www.mefa.gov.ir

12

وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 http://www.hbi.dmr.or.ir

13

وزارت ارتبا طات و فن آوری اطلاعات

 http://www.iranpac.net.ir

14

وزارت راه و ترابري

 http://www.mrt.ir

15

وزارت تعاون

 http://www.icm.gov.ir

16

وزارت دادگستري

 http://www.justice.ir

17

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 http://www.mod.ir

18

وزارت کشور

 http://www.moi.ir

19

وزارت مسكن و شهرسازي

 http://www.mhud.gov.ir


برچست ها :