سئوال از کارآفرین
1- در زمان جواني علايق شما چه بود؟
2- چرا به اين كار مشغول شديد و انگيزه شما چه بود؟
3- براي شروع كار چه موانعي بر سر راه شما بود؟
4- خلاقيت چه نقشي در پيشبرد كار شما داشت ؟
5- دوره و يا آموزش خاصي را ديده ايد؟
6- مدرك شما چيست؟
7- نقش پول و سرمايه در شروع كار چند درصد است و آيا موارد ديگري براي شروع كار مي شناسيد؟
8- مشوق شما چه کسی بوده است ؟
9- برخورد شما با شکستهای کاری چه گونه بوده است ؟
10- سرمایه اولیه شما برای شروع به کار چقدر بوده است ؟
11- امنیت اقتصادی در پیشبرد کار شما جقدر موثر بوده است ؟
12- آیا از روشهای مدیریت پروژه در کارتان استفاده نموده اید؟
13- توصیه شما به جوانهای امروز جیست؟
14- ممکن است یک نمونه از شیوه تبلیغات خود رابیان کنید؟


برچست ها :