دوره مدیریت فروش مرداد 1393

مـدت (تئوری وعملي )

تخصص مربوطه

نـام استاد

8 ســـاعت

Body language

مهنـدس پاکدلیان

8 ســـاعت

فـــن بیان

مهنـدس پاکدلیان

6 ســـاعت

خلاقیت و مهندسی نوآوری

دکتر مـعاصــری

8 ســـاعت

بازاریابی کاربردی

مهنـدس ثنــایی

4 ساعت(با هماهنگی حین دوره)

بازاریابی اینترنتی

خانم مهندس حلمی

برنامه دوره مدیریت فــروش

نام استاد/ساعت

نام استاد/ساعت

نام استاد/ساعت

تـــاریخ

 

ثنایی 20-18

پاکدلیان18-16

چـهارشنبه22/5

 

ثنایی13-11

پاکدلیان 11-9

پنجـشنبه23/5

ثنایی18-16

پاکدلیان16-14

معاصری12-9

چـهارشنبه29/5

ثنایی20-18

معاصری13-11

پاکدلیان 11-9

پنجـشنبه30/5

 

*حدفاصل کلاس های تئوری به دانشجویان پروژه های عملی  ارائه خواهد شد و ایشان می بایست در طول هفته پروژه ها را انجام داده و در جلسه بعد به استاد مربوطه تحویل دهند .

* قابل توجه اساتید محترم " جلسه اتاق فکر باشگاه چهارشنبه مورخ 29/5/1393 پس از پایان کلاس مهندس ثنایی از ساعت 18  الی 20 در دفتر باشگاه برگزار می گردد .

مدیریت کارگروه آمــوزش

 


برچست ها : ,